Leveringsvoorwaarden

1. Algemene bepalingen

De navolgende voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, verkopen en leveringen van Remka Medisch, Remka Medisch en haar wederpartij kunnen echter van deze voorwaarden afwijken door terzake schriftelijk anders overeen te komen.

2. Prijzen

 • Alle prijzen zijn exclusief B.T.W. en onder voorbehoud van eventuele prijsverhogingen.
 • Alle offertes zijn vrijblijvend, tenzij uit voorraad wordt geleverd.

3. Levering en transport

 • Alle leveringen met een totale waarde vanaf euro 100,00 excl.btw geschieden franco huis. Voor leveringen met een lagere waarde berekenen wij euro 6,50 excl.btw als bijdrage in de porto-, verpakkingskosten.
 • Alle zendingen zijn door Remka Medisch verzekerd.
 • Bij transportschade dient dit onmiddellijk na vaststelling schriftelijk aan Remka Medisch te worden gemeld en dient er een schaderapport te worden bijgesloten met opgave van het betreffende paklijst- en/of factuurnummer.

4. Levertijd

Overschrijding van de opgegeven levertijd geeft de wederpartij geen recht op schadevergoeding en/of annulering van de opdracht.

5. Opgaven

 • Alle opgaven, ook in de vorm van afbeeldingen en tekeningen, schattingen en specificaties, al dan niet in brochures, handleidingen e.d., worden zo nauwkeurig mogelijk gedaan.
 • Voor de gevolgen van eventuele fouten daarin is Remka Medisch in geen geval aansprakelijk.
 • Remka Medisch dient rekening te houden met wijziging van de specificaties.

6. Reclames / Zichtzendingen

 • Van eventuele reclames dient de wederpartij Remka Medisch binnen 5 dagen na ontvangst van de goederen schriftelijk mededeling te doen. Na het verstrijken van deze reclametermijn wordt Remka Medisch geacht aan haar verplichtingen te hebben voldaan.
 • Indien de ontvangen aantallen afwijken van hetgeen op de paklijst vermeld staat, wordt de klant verzocht Remka Medisch daarvan per omgaande telefonisch op de hoogte te brengen.
 • Wat van een opdracht niet mocht zijn geleverd, houdt Remka Medisch voor spoedige nalevering in nota.  
 • De zichttermijn bedraagt 3 weken. Zichtzendingen gaan altijd vergezeld van een zichtnota, waarop de betreffende zichttermijn is aangegeven.
 • Zichtzendingen worden beschouwd definitief te zijn aanvaard, wanneer de wederpartij niet binnen 3 weken na ontvangst aan Remka Medisch te kennen geeft, de goederen te willen retourneren. Wanneer de zichttermijn verstreken is, zal Remka Medisch de levering als behouden van zicht boeken en een factuur zenden.
 • Het is NIET toegestaan op zicht geleverde operatieve oogheelkundige instrumenten te STERILISEREN noch te GEBRUIKEN. Mocht Remka Medisch zulks constateren dan zal Remka Medisch de levering eveneens als behouden van zicht boeken en een factuur zenden.

7. Retourzendingen

 • Retourzendingen zijn alleen mogelijk, indien Remka Medisch niet overeenkomstig de opdracht heeft gepresteerd.
 • Het terugzenden van goederen is in alle andere gevallen slechts toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming van Remka Medisch.
 • Remka Medisch accepteert goederen, die langer dan drie maanden in het bezit van de wederpartij zijn, alleen na voorafgaande schriftelijke toestemming. Bij creditering van deze goederen zal minimaal 10 % van de factuurprijs in mindering worden gebracht.

8. Emballage

Voor het standaardverpakkingsmateriaal worden geen kosten in rekening gebracht. Indien extra verpakkingsmateriaal noodzakelijk is, komen de kosten daarvan wèl voor rekening van de wederpartij. Indien dit extra verpakkingsmateriaal franco wordt geretourneerd, wordt dit tegen factuurprijs teruggenomen. 

9. Garantie

 • Voor nieuwe oogheelkundige producten geldt een garantietermijn van 12 maanden na leverings-/factuurdatum. De garantie omvat reparatie en/of vervanging van de geconstateerde gebreken.
 • Verbruiksartikelen (zoals disposables en andere steriele producten) en snijdende operatieve oogheelkundige instrumenten vallen buiten deze garantiebepaling.

10. Betaling

 • Voor alle facturen geldt: netto binnen 30 dagen, tenzij anders overeengekomen. Er is geen betalingskorting van toepassing.
 • Indien de wederpartij het factuurbedrag niet tijdig voldoet, is hij daarover met ingang vanaf de datum, waarop hij in gebreke is, aan Remka Medisch een rente verschuldigd van 3 % boven de depositorente van de Europese Centrale Bank.
 • Remka Medisch is bovendien gerechtigd de incasso al of niet door derden te laten plaatsvinden, de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden en / of schadevergoeding te vorderen. Alle daarmee gepaard gaande kosten, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, komen ten laste van de wederpartij.

11. Eigendomsvoorbehoud

Remka Medisch blijft eigenaar van de door haar geleverde producten, tot volledige betaling van alle vorderingen, eventuele rente en kosten daaronder begrepen, van de wederpartij is verkregen. 

12. Overmacht

 • Indien door overmacht nakoming van enige afleveringsverplichting redelijkerwijs niet kan worden verlangd, is Remka Medisch gerechtigd de aflevering gedurende een door haar te bepalen redelijke termijn op te schorten, dan wel de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te annuleren d.m.v. een schriftelijk bericht ter zake aan de wederpartij, zonder gehouden te zijn tot betaling van enige schadevergoeding.
 • Onder overmacht wordt verstaan: staking, overheidsmaatregelen, niet tijdige of behoorlijke uitvoering van bestellingen door toeleveringsbedrijven en / of andere omstandigheden, die Remka Medisch niet heeft kunnen voorzien of waarop zij geen invloed heeft. 

13. Ontbinding

Indien en zodra de wederpartij: 

 • niet stipt betaalt voor of op de overeengekomen vervaldagen,
 • overlijdt (in geval van een natuurlijk persoon),
 • wordt ontbonden (in geval van een rechtspersoon),
 • zijn bedrijf staakt of naar het buitenland verplaatst,
 • in staat van faillissement wordt verklaard,
 • (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt,
 • een onderhandse schuldenregeling aan zijn schuldeisers aanbiedt,
 • enige uit de met de wederpartij aangegane overeenkomst (en) voortvloeiende verplichting niet of niet behoorlijk nakomt en
 • zodra goederen van de wederpartij door derden geheel of gedeeltelijk in beslag worden genomen, wordt al hetgeen de wederpartij aan Remka Medisch verschuldigd is ineens en terstond opeisbaar, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist, en is Remka Medisch gerechtigd zonder enige rechterlijke tussenkomst de overeenkomst(en), voorzover nog niet uitgevoerd, als ontbonden te beschouwen, tenzij Remka Medisch de nakoming daarvan mocht verlangen, een en ander onverminderd haar recht op schadevergoeding.

14. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 • Op door Remka Medisch aangegane overeenkomsten van koop en verkoop en op de uitvoering daarvan, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 • Alle geschillen zullen in eerste instantie worden beslist door de bevoegde rechter te Dordrecht.