Zoeken

Algemene Verkoopvoorwaarden Remka B.V.

Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Den Haag op 1 januari 2023

1. Definities

In deze Voorwaarden worden de volgende definities gebruikt:

Koper: de natuurlijke persoon, de rechtspersoon of de (joint) venture waarmee Remka B.V. een Overeenkomst wil aangaan respectievelijk is aangegaan in verband met de levering van één of meer Producten door Remka B.V. en/of het verrichten van enig andere prestatie aan Koper;

Levering: één of meer Producten, indien deze uit zaken bestaan, in het bezit stellen van, respectievelijk in de macht brengen van Koper door Remka B.V., en/of, indien de Producten uit diensten bestaan, het verrichten van deze diensten, conform artikel 6 van deze Voorwaarden;

Offerte: een Schriftelijk aanbod om tegen bepaalde condities een bepaalde hoeveelheid Producten te leveren;

Order: de Schriftelijke opdracht tot levering en/of het accepteren van de Offerte van Remka B.V. door Koper;

Orderbevestiging: een Schriftelijke bevestiging op/acceptatie van de Order van Koper door Remka B.V.;

Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen Remka B.V. en Koper tot stand komt, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, alsmede alle rechtshandelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die overeenkomst;

Partijen: contractspartijen bij de Overeenkomst, zijnde Remka B.V. en de Koper;

Remka B.V.: de besloten vennootschap Remka B.V., statutair gevestigd te Rijswijk en aldaar kantoorhoudende te (2288 EX) Rijswijk aan de Frijdastraat 6e, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 88203867;

Producten: alle zaken en/of diensten die worden geleverd;

Schriftelijk: op schrift gesteld, daaronder tevens begrepen elektronische correspondentie;

Voorwaarden: deze Algemene Verkoopvoorwaarden van Remka B.V., inclusief wijzigingen daarvan.

2. Toepasselijkheid

2.1 Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle Offertes van, Orders aan en Overeenkomsten met Remka B.V., alsmede op alle facturen tussen Remka B.V. en Koper.

2.2 Tussen Partijen in overleg aangebrachte wijzigingen van, aanvullingen op of afwijkingen van enige bepaling van deze Voorwaarden in het kader van een Overeenkomst zijn slechts geldig, indien deze Schriftelijk zijn vastgelegd en door beide Partijen zijn ondertekend en hebben voorts slechts betrekking op de desbetreffende Overeenkomst.

2.3 Indien bepalingen van deze Voorwaarden onwettig, ongeldig of onafdwingbaar zijn, zullen de overige Voorwaarden onverminderd van kracht blijven. Remka B.V. en Koper zullen de bepalingen die in rechte geen stand houden in onderling overleg aanpassen in het licht van de strekking van die bepalingen, om zo de oorspronkelijk intentie van Partijen weer te geven.

2.4 De toepasselijkheid van eventuele andere (inkoop)voorwaarden van Koper wordt in beginsel uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij uitdrukkelijk Schriftelijk door Remka B.V. aanvaard. 

2.5 In geval van strijdigheid prevaleert de Overeenkomst boven deze Voorwaarden.

3. Producten

3.1 De Producten van Remka B.V. zijn technische producten die jarenlang onderzoek belichamen en voldoen aan veeleisende kwaliteitscriteria, behoren te genieten van het bijbehorende imago en de bijbehorende reputatie. Koper zal zich inspannen om het imago en de reputatie van Remka te verbeteren. Koper zal geen acties ondernemen die dit imago en deze reputatie kunnen beïnvloeden, noch bij de promotie, reclame of wederverkoop van de Producten of anderszins.

3.2 De inhoud van catalogi, advertenties of publicaties met betrekking tot Remka B.V. zijn niet bindend en zullen niet worden beschouwd als een specificatie of verplichting uit een Overeenkomst, tenzij uitdrukkelijk Schriftelijk door Partijen aangegeven. Bovendien behoudt Remka B.V. zich het recht voor om de specificaties van haar Producten op elk moment te wijzigen.

4. Onderhandelingen Overeenkomst

4.1 Het is Remka B.V. te allen tijde toegestaan de onderhandelingen over een toekomstige Overeenkomst te beëindigen.

4.2 Koper kan in geval van afgebroken onderhandelingen nimmer tot nadere onderhandeling verlangen, noch van Remka B.V. verlangen tot vergoeding van gemaakte kosten of geleden of te lijden schade, ongeacht waaruit deze schade bestaat en hoe deze is ontstaan.   

5. Totstandkoming Overeenkomst

5.1 Een Overeenkomst komt tot stand indien en voor zover Koper een Schriftelijke Offerte van Remka B.V. door middel van een Schriftelijke Order bevestigt. De Overeenkomst komt tot stand op het tijdstip van verzending van de Order door Koper.

5.2 Indien Koper een Order plaatst zonder voorafgaande Offerte, komt de Overeenkomst tot stand indien de Order binnen veertien (14) dagen na de verzending van die Order Schriftelijk wordt geaccepteerd door Remka B.V. of de Producten binnen genoemde termijn door Remka B.V. worden geleverd aan Koper. Het tijdstip van verzenden van de Order is hierbij bepalend.  

5.3 Alle Orders, al dan niet in reactie op een Offerte van Remka B.V., dienen door Koper Schriftelijk te worden geplaatst bij Remka B.V..

5.4 Overeenkomsten worden geacht bindend te zijn voor Partijen. Wijzigingen in de Overeenkomsten gelden slechts indien en voor zover zij Schriftelijk zijn overeengekomen.

5.5 Alle Offertes, aanbiedingen, prijsopgaven en andere verklaringen van Remka B.V., die mondeling of schriftelijk zijn gedaan, zijn vrijblijvend en kunnen daarom worden herroepen.

5.6 De Overeenkomst wordt gevormd door de Schriftelijke afspraken tussen Remka B.V. en Koper, tezamen met deze Voorwaarden en vervangt alle eerdere (schriftelijke, dan wel mondelinge) voorstellen, correspondentie en afspraken. 

5.7 Indien Remka B.V. reeds bij vorige opdrachten Koper een exemplaar van deze Voorwaarden heeft verstrekt, dan wel indien Remka B.V. Koper in kennis heeft gesteld waar de Voorwaarden ter inzage liggen, wordt Koper geacht kennis te hebben genomen van de Voorwaarden. Koper met wie eenmaal op basis van deze Voorwaarden is gecontracteerd, stemt reeds nu voor alsdan in met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden op alle latere overeenkomsten tussen Koper en Remka B.V..

6. Levering

6.1 Levering vindt in beginsel plaats op het overeengekomen tijdstip alsmede op de overeengekomen locatie.

6.2 Leveringstermijnen worden slechts bij benadering aan de Koper gegeven. Zij zijn nooit bindend of definitief. Elke vertraging door Remka B.V. in de verzending en/of het transport van de Producten geeft de Koper niet het recht om enige schadevergoeding of ander verhaal te eisen. Vertragingen in de levering kunnen niet worden beschouwd als grond voor het beëindigen van de Overeenkomst (of delen daarvan).

6.3 Remka B.V. heeft het recht om te worden ontheven van elke verplichting tot het respecteren van levertijden indien de Koper de betalingstermijnen niet in acht heeft genomen of in geval van overmacht zoals omschreven in artikel 17.

6.4 Vertraging door Remka B.V. van meer dan één (1) maand vanaf de aangegeven verzend- en/of verzenddatum geeft de Koper het recht om de beëindiging van de Overeenkomst te verzoeken zonder enige andere schadevergoeding of remedie dan de terugbetaling van de bedragen die reeds zouden zijn betaald door de Koper tegen de prijs van de Producten. Het verzoek moet uiterlijk op de datum waarop de Koper op de hoogte wordt gesteld van de nieuwe verzenddatum worden verzonden.

6.5 Er zal geen verzending en/of expeditie plaatsvinden indien de Koper een van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet heeft nagekomen, in het bijzonder als hij geen voorschot heeft betaald of niet bereid is te betalen bij Levering, indien dergelijke betalingsvoorwaarden van toepassing zijn. In dat geval draagt ​​de Koper alle gerelateerde kosten voor Remka B.V., zoals verzend- en/of annuleringskosten voor expeditie. De verzend- en/of verzenddatum zal dienovereenkomstig worden uitgesteld.

6.6 Bij Levering van de Producten zal de Koper de Producten onmiddellijk verifiëren en inspecteren, en de leveringsbevestiging ondertekenen.

6.7 Op Koper rust een afnameplicht. Wanneer Producten na het verstrijken van de levertermijn door Koper niet zijn afgenomen, staan deze voor zijn rekening en risico opgeslagen. Na vier (4) weken is Remka B.V. bevoegd over te gaan tot verkoop van deze Producten. De eventuele mindere opbrengst en de kosten komen voor rekening van Koper, onverminderd de overige rechten van Remka B.V..

6.8 Indien Producten in gedeelten zullen worden afgeleverd, heeft Koper niet het recht om een bepaalde (deel)levering te annuleren, dan wel deze uit te stellen. Een deellevering geschiedt zonder enige financiële consequentie voor Remka B.V..

6.9 De Koper neemt het risico van verlies of beschadiging van de Producten op zich wanneer de Producten worden ontvangen op de overeengekomen locatie.

7. Prijs

7.1 Alle overeengekomen prijzen in een Overeenkomst luiden in Euro (€).

7.2 Alle overeengekomen prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW), maar inclusief alle overheids- en milieubelastingen, kosten van verpakking, verzending en vracht, alsmede kosten van verzekering tot aan het afleveradres en al het andere, tenzij uitdrukkelijk Schriftelijk anders is overeengekomen.

7.3 Zelfs als een bepaalde prijs is overeengekomen behoudt Remka B.V. zich het recht voor om de na datum van de Offerte of opdrachtbevestiging opgetreden wijzigingen in kostenbepalende aspecten en waarop Remka B.V. redelijkerwijze geen invloed kan uitoefenen, zoals bijvoorbeeld een toename of stijging van aankoopprijzen, verpakkingskosten, transportkosten, omzetbelastingen of kosten die het gevolg zijn van onjuiste, onvolledige of onnauwkeurige informatie van de Koper aan Remka B.V. bij de Koper in rekening te brengen.

8. Betaling

8.1 Tenzij Schriftelijk anders overeengekomen tussen Koper en Remka B.V., bedraagt de betalingstermijn dertig (30) dagen na factuurdatum. Betaling dient te geschieden op een door Remka B.V. aangewezen bankrekening, zonder enige vorm van aftrek of verrekening.

8.2 Remka B.V. is te allen tijde gerechtigd, alvorens (verder) te presenteren, van de Koper zekerheid te eisen voor nakoming van diens verplichtingen. Ieder opschortingsrecht of recht op verrekening door Koper is uitdrukkelijk uitgesloten.

8.3 Betaling door Koper van een (deel)factuur impliceert automatisch een goedkeuring van mogelijke gebreken in Producten.

8.4 Remka B.V. mag de overeengekomen betalingszekerheidsvoorwaarden zonder instemming van Koper wijzigen indien, naar het oordeel van Remka, de financiële positie of het betalingsgedrag van Koper daartoe aanleiding geeft.

8.5 Indien een vooruitbetaling of (aanvullende) zekerheid vereist is, behoudt Remka B.V. zich het recht voor de Levering op te schorten totdat de volledige betaling c.q. zekerheid is ontvangen, dan wel heeft Remka B.V. de mogelijkheid de Overeenkomst te annuleren door middel van een Schriftelijke kennisgeving aan de Koper, zonder vergoeding aan de Koper.

8.6 Onverminderd enig beschikbaar rechtsmiddel, geeft elke vertraging in de betaling van bedragen die aan Remka B.V. verschuldigd zijn uit hoofde van een Overeenkomst waarin deze Voorwaarden zijn opgenomen, Remka B.V. automatisch het recht, zonder ingebrekestelling van de Koper, op betaling van de vertragingsrente tegen een jaarlijks tarief dat gelijk is aan de Nederlandse wettelijke commerciële handelsrente in artikel 6:119a BW.

9. Transport en Verpakking

9.1 De wijze van transport, verzending, verpakking en dergelijke wordt door Remka B.V. bepaald. Eventuele specifieke wensen van Koper worden slechts uitgevoerd indien Koper Schriftelijk verklaard heeft de meerdere kosten daarvan te zullen dragen.

10. Eigendomsvoorbehoud

10.1 Het eigendom van de Producten gaat over op de koper na volledige betaling van de overeenkomstige prijs.

10.2 Zolang de eigendom van de geleverde Producten nog niet aan Koper is overgedragen, mag Koper geen enkel ander recht gebruiken, verbruiken, verkopen verpanden of verlenen aan een derde, anders dan binnen de normale bedrijfsvoering van Koper.

10.3 Indien Koper met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen tekortschiet, dan wel Remka B.V. goede grond heeft te vrezen dat Koper in zijn betalingsverplichtingen zal tekortschieten, is Remka B.V. gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde Producten zonder rechterlijke tussenkomst terug te nemen. Koper is verplicht om Remka B.V. ongehinderde toegang en alle medewerking te verschaffen teneinde de uitoefening van dit recht mogelijk te maken en zorg te dragen dat zaken waarop het eigendomsrecht van Remka B.V. rust deugdelijk verzekerd te houden.

11. Garantie en keuring

11.1 Koper dient geleverde Producten terstond na ontvangst op eventuele zichtbare gebreken te controleren. Remka B.V. verleent hiertoe volledige medewerking.

11.2 De Koper zal Remka binnen zeven (7) werkdagen vanaf de datum van levering, of, in het geval van verborgen gebreken, binnen zeven (7) werkdagen vanaf het moment van ontdekking, op de hoogte stellen van enig gebrek aan de verkochte Producten.

11.3 In het geval dat de verkochte Producten werkelijk defect zijn en de Koper Remka B.V. binnen de bovengenoemde periode op de hoogte heeft gesteld, heeft Remka B.V. de keuze om ofwel de overeenkomstige prijs aan de Koper terug te betalen of de Producten te vervangen, of, indien mogelijk, de Producten te herstellen. De Koper heeft niet het recht om enige andere schadevergoeding te eisen.

11.4 In het geval dat (een deel van) de Producten niet aan de eisen voldoen, kan de Koper met Remka B.V. afspreken om de Producten te retourneren. Retourzendingen geschieden op eigen kosten en risico van de Koper.

11.5 Na het verstrijken van de in dit artikel genoemde termijnen wordt Koper geacht de geleverde Producten, respectievelijk de betreffende factuur, te hebben goedgekeurd en zijn alle rechten van Koper ter zake vervallen.

11.6 Koper is niet aansprakelijk voor gebreken die het gevolg zijn van normale slijtage, foutief gebruik en/of misbruik van de geleverde Producten.

12. Aansprakelijkheid

12.1 De verplichtingen van Remka B.V. van een toerekenbare tekortkoming, of op basis van enige andere rechtsgrond, uit hoofde van deze Overeenkomst zijn ter keuze van Remka B.V. beperkt tot (kosteloos) herstel van het gebrek, vervanging van de gebrekkige Producten en/of voor zover het Product bestaat uit het verrichten van diensten, het opnieuw verrichten van deze diensten of tot het terugbetalen van de in verband met de gebrekkige prestatie van Koper ontvangen bedragen, in welk geval de Overeenkomst geldt als ontbonden voor zover het de gebrekkige prestatie betreft.

12.2 De aansprakelijkheid van Remka B.V. is in ieder geval beperkt tot het bedrag dat door haar verzekeringspolis wordt gedekt.

12.3 Remka B.V. is in geen geval aansprakelijk voor gevolgschade, bedrijfsschade, indirecte schade, schade van derden, gederfde winst en ook niet voor dood en/of letselschade, behoudens in geval van opzet of grove schuld.

12.4 Remka B.V. is niet verantwoordelijk voor voorraadtekorten die buiten haar macht liggen.

12.5 Remka B.V. is niet aansprakelijk als de Koper de schade niet onmiddellijk schriftelijk binnen zeven (7) werkdagen vanaf de datum van levering, of, in het geval van verborgen gebreken, binnen zeven (7) werkdagen vanaf het moment van ontdekking, heeft gemeld.

12.6 Alle vorderingen jegens Remka B.V. vervallen als de Koper geen deugdelijke inspectie heeft uitgevoerd bij levering of als de Koper niet kan bewijzen dat hij alle instructies voor montage, bevestiging, installatie en/of gebruik heeft gevolgd.

12.7 Vorderingen van Koper op Remka B.V., die op enigerlei wijze verband houden met de Overeenkomst, dit alles in de meest brede zin van het woord, zoals onder meer, doch niet uitsluitend, vorderingen uit hoofde van wanprestatie of onrechtmatige daad, vervallen één (1) jaar na het voorkomen van de feiten die aan de basis liggen van de vorderingen.

12.8 Koper vrijwaart Remka B.V., dan wel stelt haar schadeloos, voor alle aanspraken van derden die voortvloeien uit of verband houden met de nakoming van de Overeenkomst.

13. Ethische gedragscode en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)

13.1 Uitgangspunt van Remka B.V. is dat het gedrag van Koper in de uitoefening van hun bedrijfsactiviteiten moet voldoen aan richtlijnen zoals die zijn opgesteld door de OESO lidstaten. Remka B.V. verwacht dan ook dat haar Koper en in de keten respect hebben voor arbeidsomstandigheden en nakoming daarvan. Dit impliceert onder meer het respecteren van het recht dat werknemers hebben zich te verenigen of zich aan te sluiten bij vakbonden of ieder ander bonafide werknemersvertegenwoordiger en zich te laten vertegenwoordigen door de betreffende instantie betreffende arbeidsvoorwaarden. Werknemers hebben recht op collectieve onderhandeling en recht op een eerlijke beloning binnen het betreffende land. Kinderarbeid en uitbuiting van kinderen is verboden en gedwongen arbeid of dwangarbeid wordt tevens niet toegestaan. Discriminatie op basis van huidskleur, sekse, religie, herkomst, etc., is niet aan de orde, waardoor gelijke kansen m.n. bij werving en selectie wordt bevorderd. De betreffende richtlijn onderschrijft tevens dat de onderneming moet waarborgen dat de gezondheid en veiligheid van werknemer is gewaarborgd en dat het milieu wordt beschermd middels een functionerend milieubeheersysteem. Een actieve bijdrage aan duurzame ontwikkeling is het uitgangspunt.

13.2 Remka B.V. verwacht van haar Koper dat de uitoefening van de bedrijfsactiviteiten is gefundeerd op eerlijk zaken doen waarbij de belangen van haar stakeholders en in het bijzonder haar klanten is beschermd. De van toepassing zijnde internationale normen tegen corruptie wordt ten volle nageleefd en het beleid tegen corruptie wordt duidelijk kenbaar gemaakt in de onderneming. Er worden geen concurrentiebeperkende afspraken gemaakt.

13.3 Economische, sociale en culturele aspecten zoals die zitten opgesloten in internationale verdragen zoals het recht op privacy, het recht op voedsel, water, gezondheidszorg en huisvesting worden gewaarborgd.

13.4 Het is Koper absoluut niet toegestaan om direct of indirect aan medewerkers van Remka B.V. of aan naaste verwanten van die medewerkers enige schenking, van welke omvang dan ook te doen. Indien Koper dit verbod overtreedt, is Remka B.V. gerechtigd alle lopende Overeenkomsten met Koper met onmiddellijke ingang te ontbinden, onverminderd haar recht om de geleden schade op Koper te verhalen.

13.5 Koper is verplicht zich in te spannen om voortdurend verbetering te realiseren op het gebied van duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen.

14. Geheimhouding

14.1 Alle persoonsgegevens, gegevens die herleidbaar zijn tot klanten van Remka B.V., werkwijze van Remka B.V., bedrijfsgegevens, modellen, ontwerpgegevens, tekeningen, beschrijvingen, monsters, modellen en overige documenten die Remka B.V. aan Koper ter beschikking stelt, alsmede de knowhow die Koper verkrijgt via Remka B.V. zijn vertrouwelijk en door Koper niet voor een ander doel zal worden gebruikt dan om aan zijn verplichtingen uit de Overeenkomst met Remka B.V. te voldoen. Dit geldt ook voor verdere ontwikkelingen die plaatsvinden op basis van deze gegevens.

14.2 De bedoelde informatie wordt door Kopers niet openbaar gemaakt of vermenigvuldigd, tenzij hiervoor Schriftelijke toestemming is verkregen van Remka B.V..

14.3 Koper staat er voor in dat zijzelf, haar personeel, waaronder uitdrukkelijk ook begrepen door haar ingeleend personeel, alsmede door haar ingeschakelde bedrijven en hun (ingeleend) personeel, alle informatie waarvan Koper weet of redelijkerwijs behoort te weten dat het vertrouwelijke informatie betreft, geheim houden en uitsluitend gebruiken voor de uitvoering van de Overeenkomst.

14.4 Bij overtreding van één of meer bepalingen van dit artikel verbeurt Koper per overtreding, zonder dat nadere ingebrekestelling is vereist, een boete van € 25.000, - (zegge: vijfentwintigduizend euro), onverminderd het recht van Remka B.V. op volledige vergoeding.

14.5 Beide Partijen zullen alles wat zij van elkaar vernemen strikt vertrouwelijk behandelen en, indien er geen Overeenkomst tot stand komt of een Overeenkomst wordt beëindigd, op verzoek alles wat zij van elkaar hebben ontvangen aan de andere partij retourneren.

15. Industriële en Intellectueel Eigendom

15.1 Remka B.V. is geregistreerd in Nederland en andere landen. De Koper zal Remka B.V. informeren als hij namaakproducten of producten ontdekt op de markt die kunnen worden verward met de Producten van Remka B.V..

15.2 Tenzij Remka B.V. uitdrukkelijk een Schriftelijke kennisgeving heeft uitgebracht, is Remka B.V. de houder van de intellectuele eigendomsrechten van de Producten. De onderscheidende kenmerken van Remka B.V. (merk, ontwerp, modellen, enz.) blijven het exclusieve eigendom van Remka B.V. en gaan nimmer op Koper over.

15.3 Koper verplicht zich om elk handelen na te laten dat mogelijk afbreuk doet of een inbreuk is op de intellectuele eigendomsrechten van Remka B.V..

15.4 Koper zal de naam van Remka B.V., het logo of enig andere identificatiemerken niet voor reclame of publiciteitsdoeleinden gebruiken zonder uitdrukkelijke Schriftelijke toestemming van Remka B.V..

16. Opschorting, Ontbinding en (tussentijdse) Beëindiging

16.1 Indien Koper één of enige van zijn verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst of andere overeenkomsten die daaruit voortvloeien niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, is Koper van rechtswege in verzuim.

16.2 In gevallen zoals genoemd in het vorige lid heeft Remka B.V. het recht om met directe ingang, zonder nadere ingebrekestelling, de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten door middel van een Schriftelijke kennisgeving, zonder dat Remka B.V. tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn, één en ander onverminderd haar overige rechten, in het bijzonder het recht tot volledige schadevergoeding, de in en buiten rechte gemaakte kosten hieronder begrepen.

16.3 In het geval waarin Koper:

- in staat van faillissement wordt verklaard, wordt toegelaten tot de Wettelijke Schuldsaneringsregeling voor Natuurlijke Personen, zelf verzoekt tot zijn faillissement of surseance van betaling of toelating tot de Wettelijke Schuldsaneringsregeling voor Natuurlijke Personen, tot boedelafstand overgaat, dan wel beslag op (een gedeelte van) zijn vermogen wordt gelegd;

- overgaat tot staking of overdracht van zijn bedrijf of een gedeelte daarvan, daaronder begrepen de inbreng van zijn bedrijf in een op te richten of reeds bestaande vennootschap, dan wel overgaat tot wijziging van de doelstelling van zijn bedrijf;

- komt te overlijden;

- enige uit kracht der wet of op grond van de Overeenkomst of Voorwaarden op hem rustende verplichting niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt;

heeft Remka B.V. het recht om met directe ingang, zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden door middel van een Schriftelijke kennisgeving, zonder dat Remka B.V. tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn, één en ander onverminderd haar overige rechten.

16.4 Alle vorderingen die Remka B.V. in de in dit artikel omschreven gevallen op Koper mocht hebben of verkrijgen, zullen terstond en ten volle opeisbaar zijn.

16.5 Voor zover tussen Remka B.V. en Koper een duurovereenkomst bestaat, kan Remka B.V. deze te allen tijde zonder opgave van redenen door middel van een Schriftelijke kennisgeving geheel of gedeeltelijk opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van drie (3) maanden, zonder dat Remka B.V. tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn, tenzij uitdrukkelijk Schriftelijk anders overeengekomen.

16.6 Remka B.V. is gerechtigd een Overeenkomst binnen een redelijke termijn (tussentijds) te beëindigen, zonder enigerlei schadevergoeding gehouden te zijn. Indien Leverancier voorafgaande aan de beëindiging door Remka B.V. in het kader van een Overeenkomst reeds kosten heeft gemaakt, zal Remka B.V. deze vergoeden voor zover deze redelijk zijn. Remka B.V. is slechts gehouden tot vergoeding van het vorenstaande, indien en voor zover Leverancier ten genoegen van Remka B.V., met Schriftelijke bewijsstukken de aard en omvang van de kosten, alsmede de daarmee corresponderende uitgaven van Koper kan aantonen.

17. Overmacht

17.1 Geen enkele partij is aansprakelijk voor enige vertraging in de uitvoering van een Overeenkomst die zou worden veroorzaakt door een gebeurtenis of omstandigheid buiten de redelijke controle van Remka B.V. en zonder zijn schuld of nalatigheid.

17.2 Onder overmacht van Remka B.V. wordt in ieder geval verstaan: staking, bovenmatig ziekteverzuim van het personeel van Remka B.V., brand, sabotage, overheidsmaatregelen, import en exportbeperkingen, computer en telefoonstoringen bij Remka B.V., ongebruikelijke prijsstijgingen, problemen bij leveranciers, vervoerders en onvrijwillige storingen of beperkingen als gevolg waarvan de uitvoering van de Overeenkomst duurder en/of bezwaarlijk wordt, zoals stormschade en/of andere natuurrampen, als gevolg waarvan Remka B.V. haar verplichtingen jegens de Koper niet, of niet langer (op een tijdige manier) kan nakomen.

17.3 Als er zich een situatie van overmacht voordoet kan Remka B.V. de uitvoering van de Overeenkomst opschorten of de Overeenkomst beëindigen. De Koper kan dit ook doen, maar alleen nadat Remka B.V. haar verplichtingen dertig (30) dagen na

ingebrekestelling niet is nagekomen. Bij beëindiging in geval van overmacht is Remka B.V. geen vergoeding verschuldigd.

17.4 Remka B.V. kan betaling vorderen voor de prestaties die zijn verricht tijdens de uitvoering van de specifieke Overeenkomst voordat de tot overmacht leidende omstandigheden zich heeft voorgedaan.

17.5 Remka B.V. kan zich ook op overmacht beroepen als de tot overmacht leidende omstandigheid ingaat nadat de prestatie had moeten zijn geleverd.

18. Overdracht en Onderaanneming

18.1 Remka B.V. behoudt zich het recht voor om voor rekening en risico van Koper derden in te schakelen voor de uitvoering van de met de Koper gesloten Overeenkomst indien dit in alle redelijkheid is vereist.

18.2 Koper is niet bevoegd zonder voorafgaande Schriftelijke toestemming van Remka B.V. de Overeenkomst of enig deel daarvan over te dragen aan derden.

19. Tolerantie

19.1 De tolerantie van Remka voor omstandigheden die in strijd zijn met enige rechten of opties onder deze Voorwaarden of enige Overeenkomst met de Koper, mag niet worden opgevat als een verklaring van afstand van dergelijke rechten of opties.

19.2 De Koper kan geen rechten ontlenen aan de tolerantie van Remka B.V. voor omstandigheden met andere Kopers of relaties.

20. Forumkeuze

20.1 Op verkopen door Remka is Nederlands recht van toepassing, zonder toepassing van het Verdrag van Wenen van 1980 en enige andere internationale regelgeving waarvan uitsluiting is toegestaan.

20.2 Alle geschillen die voortvloeien uit koopovereenkomst en bestelling, zullen worden beslecht door de Nederlandse burgerlijke rechter gevestigd te Den Haag, onverminderd het recht van Remka B.V. om een geschil voor te leggen aan een andere bevoegde rechter.